Krajinski park Debeli rtič leži na skrajnem koncu Ankaranskega polotoka. Osrčje parka je istoimenski rt s flišnim klifom, naravnim morskim obrežjem ter skladi podvodnega grebena in predstavlja eno ključnih območij varstva naravnih vrednot slovenske obale, njene krajinske pestrosti in ohranjanja biotske raznovrstnosti morja in morske obale.

Površina parka obsega 340 ha, od tega se 160 ha razteza na morju. Debeli rtič je del območja Natura 2000 in ekološko pomembnega območja ter zaobjema šest naravnih vrednot, ki jih tvorijo geološki, morfološki in biotski pojavi. Med slednje sodijo flišni klif Debeli rtič z abrazijskim spodmolom in flišni klif Valdoltra, Zaliv sv. Jerneja, ostanek avtohtonega hrastovega gozda in park Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS.

V kopnem delu parka izstopajo flišni klifi z združbami za obalni drobir značilnih enoletnih rastlin, v plitvem Zalivu sv. Jerneja združbe slanoljubnih rastlin in sestoji morskega metličja (Spartina maritima), v morju pa so ključni habitatni tipi trdnega in muljevitega dna, kjer živijo redki, ogroženi predstavniki morske flore in favne: veliki leščur, dolgonosi morski konjiček, mali morski pajek, sredozemska kamena korala, glavata kareta in sredozemski vranjek.

Nastanek Krajinskega parka Debeli rtič

Med naravne parke, ki obsegajo 13 % državnega ozemlja in predstavljajo najvrednejše dele Slovenije z vidika ohranjanja naravnih vrednot, biotske pestrosti in posebnih krajinskih lastnosti, je od leta 2018 vključen tudi Krajinski park Debeli rtič. Krajinski park je kategorija, ki opisuje zavarovano območje narave s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, z izjemno ekološko, biotsko ali krajinsko vrednostjo.

Že leta 1991 je bil skrajni del rta z 200-metrskim pasom morja zaradi izredne ohranjenosti, izjemnosti, značilnosti, velike znanstvene, ekološke, krajinske in rekreacijske vrednosti, z občinskim odlokom razglašen kot naravni spomenik.

Naravne vrednote širšega kopnega in morskega območja Debelega rtiča, od Zaliva Valdoltra do Zaliva sv. Jerneja, so bile kasneje obravnavane celovito in vključene pod varstvo aktov nacionalnega in mednarodnega pomena,saj  omogočajo ohranjanje biotske raznovrstnosti ter dolgoročno doseganje ugodnega ohranitvenega stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov.  


Na pobudo občanov Ankarana in na priporočilo strokovnjakov za varovanje narave so ankaranski občinski svetniki junija 2018 soglasno podprli razglasitev širšega območja Debelega rtiča za krajinski park, katerega upravljanje je prevzela prav Občina Ankaran.

Ambasadorstvo

Ambasador je oseba, ki s svojim ugledom, položajem v družbi skrbi, da se kaj uveljavlja, razvija. Prav zato smo se v Občini Ankaran odločili, da Krajinski park Debeli rtič dobi ambasadorja. Naziv vsako leto podelimo drugi osebi, ki s svojim delom, energijo, zanosom predstavlja pomen naravne dediščine in spodbuja zaščito našega zelenega otoka.

Seznam ambasadorjev Krajinskega parka Debeli rtič:

 

2019: Jaka Ivančič

2020: Edelman Jurinčič

2021: Koala Voice

2022: Aleksander Zorn


Zemljevid

Prijatelji narave! Podajte se na raziskovanje in odkrivanje posebnosti naravnega parka. Na zemljevidu so označene učne poti, točke posebnega interesa ter zunanja meja parka in varstvena območja (I., II., III.), kjer varstveni režimi in pravila ravnanja določajo poseben režim obiskovanja na kopnem in morskem delu parka.